Các dự án Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ

CÁC DỰ ÁN NẠO VÉT DUY TU LUỒNG ĐTNĐ QUỐC GIA KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM ĐÃ HOÀN THÀNH THỦ TỤC TRIỂN KHAI THI CÔNG

STT TÊN DỰ ÁN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT VỊ TRÍ LÝ TRÌNH NGÀY CẬP NHẬT THAO TÁC
1 Dự án Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ Km16+330-Km16+850 trên sông Thu Bồn Quảng Nam Công ty TNHH Hoàng Tiên Đoạn Quản lý ĐTNĐ Quảng Nam Trên sông Thu Bồn Km16+330 – Km16+850 4/24/2017 10:10:38 PM Chi tiết
2 Nạo vét luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Hồng đoạn từ km387+200 đến km390+200; km418+000 đến km427+000; km441+00 đến km441+500; km465+00 đến km466+00 Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Việt Sơn Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng CSS Trên sông Hồng đoạn từ km387+20 - km390+200; km418+00 - km427+000; km441+00 -km441+500; km465+00 -km466+00 4/19/2017 3:00:55 PM Chi tiết
3 Nạo vét luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Hồng đoạn từ Km258+000-Km262+000; Km262+000-Km351+000; Km468+000-Km536+000 Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Việt Sơn Công Ty TNHH Mạnh Anh Phú Thọ Trên sông Hồng đoạn từ Km258+00-Km262+00; Km262+00-Km351+00; Km468+00-Km536+00 4/20/2017 1:24:12 PM Chi tiết
4 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Hồng đoạn từ Km188+000 - Km190+000; km197+000 - km199+000 Công ty Cổ phần Việt Xuân Mới Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Ttrên sông Hồng đoạn từ Km188+00 - Km190+00; km197+00 - km199+00 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
5 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia trên sông Đuống - Đoạn Giang Sơn - Bắc Ninh Công ty TNHH Vương Tiến Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp & PTNN Bắc Ninh Trên sông Đuống bãi cạn Giang Sơn 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
6 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm vùng nước trước bến nhà máy đóng tàu sông Hồng Liên danh Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy và xây dựng sông Hồng và Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và xây dựng Nam Cường Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Hồng khu vực Vùng nước trước bến nhà máy đóng tàu sông Hồng 4/19/2017 3:03:21 PM Chi tiết
7 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Hồng đoạn từ Km243+000 – Km258+000;Km184+000-Km188+000; Km171+000-Km176+000; Km151+000-Km157+000 (giai đoạn 1 triển khai trên địa bàn Tp. Hà Nội) Công ty Cổ phần Việt Xuân Mới Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Hồng đoạn từ Km243+000 Km258+00;Km184+000Km188+000Km171+000Km176+000Km151+000Km157+000 4/19/2017 3:03:42 PM Chi tiết
8 Dự án Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ Km225+00-Km230+00 trên sông Hồng Công ty Cổ phần Cát Đại Lợi Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Hồng Km225+00 – Km230+00 4/20/2017 12:22:06 PM Chi tiết
9 Dự án Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ Km236+500– Km241+000 trên sông Hồng thuộc Tp Hà Nội, Vĩnh Phúc Công ty CP đầu tư Xây dựng công nghiệp HTH Cty TV xây dựng Công trình giao thông TEC. Conslutan Trên sông Hồng đoạn từ Km236+500 – Km241+000 4/20/2017 1:25:28 PM Chi tiết
10 Dự án, nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Lục Nam đoạn từ Km0+000 đến Km56+000 Công ty TNHH MTV Xây dựng Đông Bắc Bộ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng công trình cảng Biển Trên sông Lục Nam đoạn từ Km0+000 đến Km56+000 4/20/2017 3:27:24 PM Chi tiết
11 Dự án, nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến Lạch Bạng - Đảo Hòn Mê từ Km0+000 đến Km2+000 Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Vĩnh Phúc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và thiết kế xây dựng Thăng Long Trên tuyến Lạch Bạng - Đảo Hòn Mê từ Km0+000 đến Km2+000 4/19/2017 3:04:13 PM Chi tiết
12 Nạo vét duy tu tuyến ĐTNĐ quốc gia sông Đồng Nai từ km34+300 đến km47+050 Công ty Cổ phần đầu tư khai thác cảng Trên sông Đồng Nai từ km34+300 đến km47+050 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
13 Dự án Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ Km0+00-Km10+00 trên sông Uông Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng công nghiệp HTH Cty TV xây dựng Công trình giao thông TEC. Conslutan Trên sông Uông Km0+00 – Km10+000 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
14 Dự án Nạo vét, duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm đoạn cạn từ km3+000 ÷ km5+000 trên sông Lô Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng TMT Việt Nam Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Sông Lô km3+00 đến km5+00 4/19/2017 3:04:30 PM Chi tiết
15 Nạo vét duy tu luồng ĐNTĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm sông Cầu km1+000÷ km30+000 Công ty Cổ phần trục vớt luồng hạ lưu Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp & PTNN Bắc Ninh Trên sông Cầu km1+000÷ km30+000 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
16 Nạo vét luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm sông Trường Giang đoạn từ km2+000 ÷km12+500; km12+600 ÷km26+000; km26+100 ÷km35+400; km37+000 ÷km38+000; km39+300 ÷km40+900; km41+90 ÷km53+00 Công ty TNHH Đại Dương Xanh Đoạn Quản lý ĐTNĐ Quảng Nam Trên Sông Trường Giang đoạn từ km2+000 ÷km12+500; km12+600 ÷km26+000; km26+100 ÷km35+400; km37+000 ÷km38+000; km39+300 ÷km40+900; km41+90 ÷km53+00 4/19/2017 3:08:10 PM Chi tiết
17 Nạo vét duy tu tuyến luồng ĐTNĐ quốc gia trên sông Vàm Cỏ - Vàm Cỏ Đông (từ N3 sông Vàm Cỏ - Soài Rạp đến xã Phước tuy, huyện Cần Đước Long An (10,2Km) Công ty TNHH phát triển hàng hải Hiệp Phát Đạt Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Việt Đức Trên sông Vàm Cỏ - Vàm Cỏ Đông (từ N3 sông Vàm Cỏ - Soài Rạp đến xã Phước tuy, huyện Cần Đước Long An (10,2Km) 4/20/2017 3:29:46 PM Chi tiết
18 Nạo vét tuyến luồng ĐTNĐ Quốc gia sông Hồng km193+000 - km195+000 (bãi Hải Bối) kết hợp tận thu sản phẩm Công ty TNHH đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ Nhật Anh Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 89 Trên sông Hồng km193+000 - km195+000 4/19/2017 3:08:26 PM Chi tiết
19 Dự án Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ Km0+00-Km17+00 trên sông Móng Cái tỉnh Quảng Ninh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Long Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Móng Cái Quảng Ninh Km0+000- Km17+000 4/20/2017 1:24:30 PM Chi tiết
20 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia trên nhánh cù lao Long Khánh đoạn từ km0+500 đến km3+500 và trên nhánh cù lao Tây Ma đoạn từ km0+500 đến km09+100 Công ty Cổ phần An Điền Phát Công ty TNHH TVXD công trình giao thông đường thủy Quang Minh Trên nhánh cù lao Long Khánh đoạn từ km0+500 - km3+500 và trên nhánh cù lao Tây Ma đoạn từ km0+500 -km09+100 4/19/2017 3:04:50 PM Chi tiết
21 Nạo vét duy tu tuyến luồng ĐTNĐ quốc gia trên sông Tiền từ Km 81+900 đến Km 93+500 kết hợp tận thu sản phẩm Cty TNHH Trường Phát Trên sông Tiền từ Km 81+900 đến Km 93+500 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
22 Dự án, nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Kinh Thầy đoạn từ Km5+000 đến Km13+000 Công ty TNHH MTV Xây dựng Đông Bắc Bộ Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng công trình cảng Biển Trên sông Kinh Thầy đoạn từ Km5+000 đến Km13+000 4/20/2017 4:51:16 PM Chi tiết
23 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia đoạn Tài Xá Mũi Chùa từ km0 - km31+500 kết hợp tận thu sản phẩm Công ty TNHH vật tư Tuấn Trường Công ty TNHH Phương Hải Trên sông Tài Xá – Mũi Chùa Km0+000 – Km31+500 4/19/2017 3:05:17 PM Chi tiết
24 Nạo vét duy tu luồng đường thủy nội địa quốc gia sông Hàm Luông, khu vực ngoài cửa biển Công ty CP đầu tư xây dựng và Phát triển Kinh tế nông thôn Khu vực cửa biển Hàm Luông 4/21/2017 9:20:51 AM Chi tiết
25 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn Thượng Cát Võng La Km207+000-Km209+400; và đoạn Trung Châu Km211+400-Km215+600 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 316 Hà Nội Trên sông Hồng Km207+00-Km209+40; Km211+40-Km215+600 4/21/2017 4:39:59 PM Chi tiết
26 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm sông Đuống km43+00÷ km53+00 Công ty Cổ phần TNHH My Hương Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Đuống km43+00÷ km53+00 4/20/2017 3:35:40 PM Chi tiết
27 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn Thượng Cát Võng La Km207+000-Km209+400; và đoạn Trung Châu Km211+400-Km215+600 Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Vĩnh Phúc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 316 Hà Nội Trên sông Hồng Km207+00-Km209+40; Km211+40-Km215+600 4/19/2017 1:20:48 PM Chi tiết
28 Nạo vét duy tu luồng ĐNTĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm sông Hồng từ km199+000÷ km209+400; Trên sông Hồng từ km199+000÷ km209+400 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
29 Nạo vét luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Vàm Cỏ Đông đoạn từ Km14+000-Km16+000 và đoạn từ Km63+050-Km63+350 Công ty TNHH SX TM DV xây dựng Đức Phú Thịnh Liên danh Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Nguyễn Quân & Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư QLXD Miền Nam Ttrên sông Vàm Cỏ Đông đoạn từ Km14+000-Km16+000 và đoạn từ Km63+050-Km63+350 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
30 Dự án Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ Km217+00-Km220+900 trên sông Hồng Công ty TNHH Thương mại DVXD Quý THập Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Hồng Km217+275 – Km217+700 4/19/2017 3:05:55 PM Chi tiết
31 Nạo vét luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Hàm Luông đoạn từ Km76+500-Km79+000 và đoạn từ Km80+300-Km83+000 (GĐ1 thực hiện dự án thuộc đoạn Km80+300 đến Km83+000) Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Phúc Vạn Phú Công ty TNHH TVXD công trình giao thông đường thủy Quang Minh Trên sông Hàm Luông đoạn Km76+500-Km79+000 và đoạn từ Km80+300-Km83+000 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
32 Nạo vét, duy tu, nâng cấp, mở rộng bán kính cong tuyến luồng đường thuỷ nội địa sông Cầu (Km69+925-Km84+810) Công ty cổ phần đầu tư Việt và Sơn Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp & PTNN Bắc Ninh Trên sông Cầu Km69+925-Km84+810 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
33 Nạo vét tuyến luồng ĐTNĐ Quốc gia sông Hồng km182+000 - 184+000 (bãi Bắc Biên) kết hợp tận thu sản phẩm Doanh nghiệp tư nhân Dũng Hoa Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 89 Trên sông Hồng km182+000 - 184+000 4/19/2017 3:06:38 PM Chi tiết
34 Dự án, nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm đoạn cạn từ Km36+000 đến Km44+000 trên sông Lô Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Phúc Vinh Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Lô đoạn cạn từ Km36+000 đến Km44+000 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
35 Nạo vét luồng đường thủy nội địa quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm sông Đuống km 38+000÷ km38+800; km39+500 ÷ km41+000 và km41+300÷km42+400 Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Giang Linh Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nông nghiệp & PTNN Bắc Ninh Trên sông Đuống km 38+000÷ km38+800; km39+500 ÷ km41+000 và km41+300÷km42+400 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
36 Nạo vét, duy tu luồng ĐTNĐ Quốc gia trên sông Lô đoạn từ km20+00 đến km34+00 kết hợp tận thu sản phẩm Công ty TNHH xây dựng phát triển hạ tâng Vân Hội Công ty Cổ phần đầu tư thương mại và thiết kế xây dựng Thăng Long Trên sông Lô đoạn từ km20+00 đến km34+00 4/19/2017 3:05:37 PM Chi tiết
37 Dự án Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia, kết hợp tận thu sản phẩm các đoạn cạn từ Km221+000– Km221+700; Km222+200-Km222+600 trên sông Hồng, TP. Hà Nội Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Tuấn Quỳnh Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Hồng đoạn cạn từ Km221+000- Km221+700 Km222+200-Km222+600 4/20/2017 1:26:16 PM Chi tiết
38 Dự án, nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm đoạn cạn từ Km177+000 đến Km182+000 trên sông Hồng thuộc địa bàn thành phố Hà Nội Công ty Cổ phần Đầu tư khai thác và phát triển khoáng sản sông Hồng Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Hồng đoạn cạn từ Km177+000 đến Km182+000 4/19/2017 3:07:52 PM Chi tiết
39 Nạo vét thông luồng ĐNTĐ Quốc gia tuyến sông Son từ ngã ba Văn Phú đến Hang Tối (dài 36km) kết hợp tận thu sản phẩm Công ty TNHH MTV Tràng An Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Giang Sơn Trên sông Son 36Km từ ngã ba Văn Phú đến Hang Tối 4/19/2017 3:06:22 PM Chi tiết
40 Nạo vét duy tu, nâng cấp tuyến luồng ĐTNĐ sông Lô đoạn từ km6+000 đến km15+500 Công ty xây dựng và thương mại Linh Hải Công ty Cổ phần xây dựng Đại Hoàn Cầu Trên sông Lô đoạn từ km6+000 đến km15+500 12/15/2016 9:34:49 AM Chi tiết
41 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia trên sông Tiền đoạn từ Km181+000-Km222+000; Km239+200 – Km242+200; Km244+500-Km248+000 Công ty Cổ phần địa chất và môi trường miền Nam Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Tân Khoa trên sông Tiền đoạn từ Km181+00-Km222+00; Km239+20– Km242+20; Km244+50-Km248+00 4/20/2017 4:51:39 PM Chi tiết
42 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia trên sông Hồng khu vực Việt Hùng, Phủ Lỗ, Hà Nam và Bãi Chim Công ty TNHH XD & Đầu tư Phúc Lợi Hà Nội Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh Ttrên sông Hồng khu vực Việt Hùng, Phủ Lỗ, Hà Nam và Bãi Chim 4/20/2017 1:52:48 PM Chi tiết
43 Nạo vét duy tu luồng ĐTNĐ quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Hồng đoạn từ Km157+000-Km171+000 (giai đoạn 1 triển khai trên thành phố Hà Nội) Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng TT Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa Trên sông Hồng Km157+000-Km171+000 4/21/2017 4:40:47 PM Chi tiết